تصاویر ساختمان جدید مرکز

تصاویری از ساختمان جدید مرکز نگهداری از سالمندان صاحبدلان در تاریخ زمستان 1394

Trolltunga Norway
ساختمان جدید
Trolltunga Norway
ساختمان جدید
Trolltunga Norway
ساختمان جدید
Trolltunga Norway
ساختمان جدید
Trolltunga Norway
ساختمان جدید
Trolltunga Norway
ساختمان جدید