اجرای موسیقی زنده در حضور سالمندان

تصاویر و ویدئویی از اجرای موسیقی زنده در حضور سالمندان در شهریور ماه 1394

Trolltunga Norway
اجرای موسیقی زنده در حضور سالمندان
Forest
اجرای موسیقی زنده در حضور سالمندان