جشن روز سالمند

تصاویری از برگزاری جشن روز سالمند در مرکز نگهداری سالمندان صاحبدلان در تاریخ شهریور 1394

Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند
Trolltunga Norway
جشن روز سالمند