جلسات گروهی

تصاویری از برگزاری جلسات گروهی در مرکز نگهداری سالمندان صاحبدلان در تاریخ مرداد 1394

Trolltunga Norway
جلسات گروهی
Trolltunga Norway
جلسات گروهی
Trolltunga Norway
جلسات گروهی
Trolltunga Norway
جلسات گروهی
Trolltunga Norway
جلسات گروهی
Trolltunga Norway
جلسات گروهی