بازدید دانش آموزان

تصاویری از بازدید دانش آموزان از مرکز نگهداری سالمندان صاحبدلان در تاریخ آبان 1392

Trolltunga Norway
بازدید دانش آموزان
Forest
بازدید دانش آموزان
Forest
بازدید دانشآموزان