بازدید شهردار

تصاویری از بازدید شهردار از مرکز نگهداری سالمندان صاحبدلان در تاریخ آبان 1392

Trolltunga Norway
بازدید شهردار
Trolltunga Norway
بازدید شهردار
Trolltunga Norway
بازدید شهردار
Trolltunga Norway
بازدید شهردار
Trolltunga Norway
بازدید شهردار
Trolltunga Norway
بازدید شهردار