بازدید کلانتری

تصاویری از بازدید کلانتری از مرکز نگهداری سالمندان صاحبدلان در تاریخ اسفند 1391

Trolltunga Norway
بازدید کلانتری
Trolltunga Norway
بازدید کلانتری
Trolltunga Norway
بازدید کلانتری
Trolltunga Norway
بازدید کلانتری
Trolltunga Norway
بازدید کلانتری